Forsøgspersoner søges til forsøget "Visuel kommunikation af smerte" (genopslag)

Visuel kommunikation af smerte

Et forskerhold på Aalborg Universitet søger frivillige forsøgspersoner til et forsøg, der har til formål at designe og udviklet et visuelt ”sprog”, der kan beskrive smerter. Dette skal hjælpe personer, der har svært ved at udtrykke, at de føler smerte/ubehag.

 

I forsøget påføres forsøgspersonerne en række stimulationer (i form af fx varme/kulde/elektriske stimulationer), som de skal give feedback på, dels ved hjælp af billeder og dels gennem andre nyudviklede smertebeskrivelser. Forsøgspersonerne vil kunne opleve smerte/ubehag i forbindelse med forsøgene, men der er ikke tidligere meldt om bivirkninger ved forsøgsmetoderne, som alle er velafprøvede.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er i alderen 18-65 år, ikke lider af smerter og kan forstå/tale og skrive dansk eller engelsk.

 

Du skal deltage i 2 forsøgssessioner, der finder sted med en uges mellemrum. Første session varer ca. 45 minutter og anden session ca. 15 minutter. Du kan blive bedt om at deltage i opfølgningsmålinger på den samme dag (varighed 1-1½  time).

 

Du modtager en kompensation for din deltagelse på kr. 150 pr. gang. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Vi beder dig venligst bemærke, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer  
N-20150052.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Maria Galve Villa, ph.d.- studerende

CNAP, Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7, rum A2-202

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 9829

E-mail: mgv@hst.aau.dk

Shellie A. Boudreau, Ph.d., Lektor

SMI

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 9829

E-mail: sboudreau@hst.aau.dk

 

Subjects Wanted for the Study Visual Communication of Pain (repost)

Visual Communication of Pain

 

A research group at Aalborg University is looking for subjects to participate in a study with the goal to design and develop a visual ”language” to describe pain. This will help people with dificulty to express the sensations of pain or discomfort.

 

During the study, the participants will be stimulated with different sensations (in the form of, for example, warm/cold/electric stimulations). The participants are to give feedback on these stimulations by Means of of pictures and newly developed pain descriptors. The participants will experience pain/discomfort in connection with the experiements. However, no side effects have previously been reported with the research methods used as there are all well-proven.

 

You can participate in the study if you are between 18-65 years old, do not suffer from pain and can understand and speak Danish or English.

 

You are to participate in two sessions with a 1-week interval. Session 1 will last 45 minutes and session 2 will last 15 minutes. You may be asked to participate in follow-up meassures on the same day (duration 1-1½  hours).

 

You will a compensation for your participation of DKK 150 pr. session. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid working permit if you are from a so-called third country.

 

This study is approved by "The Research Ethics Committee of the North Denmark Region," project number N-20150052    

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Maria Galve Villa, PhD Student

CNAP, Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 994 9829

Email: mgv@hst.aau.dk

Shellie A. Boudreau, PhD, Associate Professor

SMI

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone.: 9940 9829

Email: sboudreau@hst.aau.dk