Raske forsøgspersoner søges - Smerte og neuroplasticitet i relation til indlæring af ny motorisk opgave - Delforsøg 6

Smerte og neuroplasticitet i relation til indlæring af ny motorisk opgave

I denne forsøgsrække vil vi vil undersøge, hvordan to forskellige former for smertestimuli påvirker den del af hjernen, der sørger for motorisk indlæring. Vi ved, at motorisk indlæring ændrer hjernen, oftest på en positiv måde, men når vi samtidig er i smerte, kan bevægelsesmønstret (og derved resultatet af indlæringen) være utilstrækkelig.

 

Du kan deltage, hvis du er mellem 18-45 år, er rask, ikke lider af/har lidt af smerter, er højrehåndet og taler/forstår dansk eller engelsk.

 

Forsøgsrækken består af seks delforsøg, og vi søger nu deltagere til Delforsøg 6, som består af tre forsøgssessioner der hver varer ca. 1-1½ time.

 

I alle forsøgssessioner måler vi din hjerneaktivitet samt muskelaktiviteten i armen. Hjerneaktiviteten bliver målt ved stimulering af en magnetisk spole over den del af din hjerne, som kontrollerer dine håndledsbevægelser. Den magnetiske stimulering kan føles lidt unaturlig, men det gør ikke ondt. Du vil også få elektriske stimulationer af nerver i dit håndled. I alle delforsøg påfører vi dig smerte enten ved hjælp af capsaicin-creme (den aktive ingrediens i chili-peber), injektion af saltvand, eller muskelømhed. Du skal også udføre en motorisk indlæringsopgave, en kognitiv opgave på en computerskærm eller observere en motorisk bevægelse. Påføring af smerte og udførelse af den motoriske opgave, den kognitive opgave eller den motoriske observation vil ske i forskellig rækkefølge i delforsøgene.

 

Der udbetales en kompensation på kr. 75,- pr. halve time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170006.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Dennis Boye Larsen, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 6130 0027

E-mail: dbl@hst.aau.dk

 
 

Healthy Subjects Wanted - Pain and Neuroplasticity in Relation to Novel Motor Skill Training - Sub-experiment 6

Pain and Neuroplasticity in Relation to Novel Motor Skill Training

 

In this series of experiments we will investigate how two different types of painful stimuli affect the part of the brain involved in motor skill learning. We know that motor learning changes the brain, often in a positive way. However, when we feel pain at the same time, the movement pattern (and thereby the result of the learning) can be insufficient.

 

You can participate if you are between 18-45 years old, healthy, do not suffer/have not suffered from pain, are right-handed and speak/understand Danish or English.

 

This experiment consists of six sub-experiments, and we are now looking for subjects for Sub-experiment 6, which consists of three experimental sessions lasting approximately 1-1½ hours each

 

In all sessions we will measure your brain activity and the muscle activity in your arm. The brain activity is measured by stimulating with a magnetic coil above the part of your brain, which controls your wrist movements. The magnetic stimulation may feel slightly unnatural, but it does not hurt. You will also receive electrical stimulations of the nerves in your wrist. In all sub-experiments we will apply pain, either by means of capsaicin cream (the active ingredient in chili pepper), injection of salt water, or muscle soreness. Further, you are to perform a motor learning task, a cognitive task on a computer screen, or observe a motor movement. Application of pain and the performance of the motor learning task, the cognitive task, or the motor observation will take place in random order in the different sub-experiments.

 

You will receive compensation of DKK 75 per 30 minutes for your participation. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country. The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170006.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Dennis Boye Larsen, Ph.D. Fellow

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Phone: 6130 0027

E-mail: dbl@hst.aau.dk