En undersøgelse af mekanismerne bag nociceptiv desensibilisering forårsaget af topikal capsaicin

En undersøgelse af mekanismerne bag nociceptiv desensibilisering forårsaget af topikal capsaicin

 

Inflammatorisk smerte i huden er et almindeligt symptom ved forskellige kroniske kløe- og smertelidelser. Denne type smerter kan dermed bidrage til at forringe livskvaliteten hos de ramte personer.

 

I to forsøg ønsker forskere fra forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at undersøge, hvilke smerte­receptorer (små nerveceller), der er involveret i inflammatorisk smerte i huden.

 

Du kan deltage, hvis du er rask, i alderen 18-60 år og taler samt forstår engelsk. I delforsøg 1 skal du endvidere have lys hud (typisk være af kaukasisk oprindelse) for at kunne deltage, fordi en af forsøgsmetoderne (bestråling med ultraviolet lys type B (UVB)) kun lader sig udføre på denne hudtype.

 

Forsøget er opdelt i to delforsøg, og du kan deltage i et eller begge forsøg.

 

  • Delforsøg 1 består af seks forsøgssessioner over en periode på 10 dage, og du skal påregne et samlet tidsforbrug på ca. 5 timer

  • Delforsøg 2 består af to forsøgssessioner over en periode på 2 dage, og du skal påregne et samlet tidsforbrug på ca. 8 timer

 

Delforsøg 1: Vi påsætter plastre, der indeholder capsaicin (det aktive stof i chili) på små hudområder på din underarm, ligesom vi bestråler disse hudområder med UVB-lys. Undervejs i forsøgene udfører vi forskellige følsomhedstest og målinger. Du vil føle let til moderat smerte under forsøgene.

 

Delforsøg 2: Vi påfører stoffet EMLA (et lokalbedøvende middel, som anvendes ved fx vaccinationer) på små hudområder på din underarm. Dernæst påsætter vi plastre med capsaicin i nogle af områderne. Til slut påfører vi histamin (et stof som findes naturligt i kroppen). Ligesom i delforsøg 1 udfører vi forskellige målinger og følsomhedstest undervejs i forsøget. Du vil føle let til moderat smerte.

 

Du modtager 125 pr. time for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til Skat som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180034.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Postdoc, Ph.d.

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

 

Tlf.: 9940 3803

E-mail: slv@hst.aau.dk

 

A mechanistic evaluation of the nociceptive desensitizing properties of topical capsaicin

A mechanistic evaluation of the nociceptive desensitizing properties of topical capsaicin

 

Inflammatory pain in the skin is a common symptom of various chronic itch and pain conditions. This type of pain may thereby contribute to a decrease in the quality of life of the patients.

 

In two experiments researchers from the research unit SMI at Aalborg University wish to investigate which pain receptors (small nerve cells) are involved in the development of inflammatory pain in the skin.

 

You can participate if you are healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English. In sub-experiment 1, you must be light-skinned (typically of Caucasian decent) to participate because one of the experimental methods (irradiation with ultraviolet light type B (UVB)) is only feasible to apply in this skin type.

 

The study is divided into two sub-experiments and you can participate in one or both.

 

  • Sub-experiment 1 consists of six experimental sessions over a period of 10 days. The duration of the sessions is approx. 5 hours in total.

  • Sub-experiment 2 consists of two experimental sessions over a period of 2 days. The duration of the sessions is approx. 8 hours in total

 

Sub-experiment 1: We will apply patches with capsaicin (the active substance in chili) in small skin areas on your forearm. Further, we will irradiate the skin areas with UVB light. During the experiments we will conduct various sensibility tests and measurements. You will feel light to moderate pain during the experiments.

 

Sub-experiment 2: We will apply the substance EMLA (a local anesthetic used e.g. in connection with vaccinations) in small skin areas on your forearm. Then we will apply patches with capsaicin in some of the areas. Finally, we will apply histamine (a substance found in the human body). As in sub-experiment 1, we will conduct sensibility tests and measurements. You will feel light to moderate pain.

 

You will receive DKK 125 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N--20180034.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Postdoc, PhD

SMI

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

 

Phone: 9940 3803

Email: slv@hst.aau.dk