Raske forsøgspersoner søges - Nociceptiv prædiktiv processering (Smerterelateret læring)

Nociceptiv prædiktiv processering (Smerterelateret læring)

 

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) er interesserede i, hvordan menneskets hjerne bearbejder forskellige kombinationer af sensoriske, smertefulde og ikke-smertefulde stimulationer. For at undersøge dette ønsker vi at rekruttere raske personer til at deltage i et nyt forskningsprojekt. Under forsøget vil vi anvende varme, kulde, elekstriske og tryk til at måle din smertetærskel og din smertebearbejdningsprocess. Den smerte, du oplever under forsøgene, er meget kortvarig og forårsager ingen betydelige eller længerevarende bivirkninger. Du vil ligeledes skulle udføre en læringsopgave, hvor du skal kigge på forskellige billeder på en skærm, mens din arm bliver påvirket af forskellige elektriske stimulationer. Under denne opgave vil du blive bedt om at vurdere din smerteoplevelse og tegne, den smerte, du mærker, på et kropsskema. Slutteligt vil du blive bedt om at udfylde en række spørgeskemaer. Undersøgelsen vil vare op til 4 timer og finder sted i CNAPs laboratorier på Aalborg Universitet.


Du kan deltage hvis du er:

  • Rask, i alderen18-60 år og taler, læser og forstår dansk eller engelsk

 

Du vil modtage kr. 150 per time som kompensation for din deltagelse i forsøget. Dette beløb er skattepligtigt og vil derfor blive rapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, projektnummer N-20180076.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Megan McPhee, MSc, BPhty, Ph.d.studerende
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7D3, 9220 Aalborg Ø


Tlf.: 9940 7535
E-mail: mmp@hst.aau.dk

 

Healthy Subjects Wanted - Nociceptive Predictive Processing (Pain-related Learning)

Nociceptive Predictive Processing (Pain-related Learning)

 

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) are interested in how the human brain processes different combinations of sensory, painful and non-painful stimuli. To investigate this, we wish to recruit healthy individuals to participate in a new research project. During the study sessions, we will use hot, cold, electrical and pressure devices to assess your pain thresholds and measures of the way that your brain processes pain. The pain you will experience from these tests is very brief and causes no significant or long-lasting side effects. In addition, you will undergo a learning task, where you are to watch different images on a screen while simultaneously having electrical sensations applied to your arm. During this task, you will be asked to rate your experiences and draw your sensations on a body chart. Finally, you are to fill out a number of questionnaires. In total, the experiment will take up to 4 hours and it takes place in CNAP’s laboratories at Aalborg University.


You can participate if you are:

  • Healthy, aged 18-60 years and speak, read and understand Danish or English


You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180076.


If you are interested, please do not hesitate to contact for more information:


Megan McPhee, MSc, BPhty, PhD Fellow
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Department of Health Science and Technology
Aalborg University
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø


Phone: 9940 7535
Email: mmp@hst.aau.dk