Raske forsøgspersoner søges - Effekten af nakkesmerter – overgangen fra akut til vedvarende smerte (Delforsøg 1)

Effekten af nakkesmerter – overgangen fra akut til vedvarende smerte (Delforsøg 1)

 

Rigtig mange danskere lider af nakkesmerter. Hos personer med vedvarende nakkesmerter har man fundet ændret hjerneaktivitet, balance, bevægelsesmønstre, muskelfunktion og smertefølsomhed, når man sammenligner med raske personer. Men man ved endnu meget lidt om, hvordan disse ændringer udvikles over tid hos dem, der har ondt.

Forskere på Aalborg Universitet ønsker derfor at undersøge, hvordan en eksperimentel muskelsmerte/ømhed, der varer i nogle dage, kan påvirke hjerneaktivitet, balance, bevægelsesmønstre, muskelfunktion og smertefølsomhed hos raske personer.

 • Hjerneaktiviteten måles ved stimulering med en magnetisk spole over den del af din hjerne, som kontrollerer nakke- og skuldermusklerne. Den magnetiske stimulering kan føles lidt unaturlig, men det gør ikke ondt.

 • Balancen måles, mens du står på en plade i gulvet, der registrerer dine bevægelser.

 • Kroppens bevægelser måles ved hjælp af markører, som tapes på din krop.

 • Muskelaktivitet under en række bevægelser måles ved hjælp af elektroder, der placeres på huden over dine muskler

 • Smertefølsomhed estimeres ved at måle, hvordan du opfatter tryk på huden

 • Halvdelen af deltagerne får i løbet af forsøget to injektioner med saltvand i en nakkemuskel, mens den anden halvdel får to injektioner med NGF. NGF er et naturligt stof, der giver muskelømhed i nogle dage. Ømheden svarer til det mange kender som muskelømhed efter en hård træning. 

 

Du skal deltage i fire testdage fordelt over en periode på 15 dage.

 

Du kan deltage hvis du:

 • Er rask og mellem 18-50 år gammel

 • Er højrehåndet

 • Tale, læser og forstår dansk eller engelsk 

 

Der udbetales en kompensation på kr. 150,- pr. time (kr. 37,50 pr. 15 minutter) for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180063.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Steffan Wittrup Christensen, Adjunkt, Ph.d., Fysioterapeut

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 8889

E-mail: stc@hst.aau.dk

 

Healthy Subjects Wanted - The Effect of Neck Pain – The Transition from Acute to Ongoing Pain (Sub-study 1)

The Effect of Neck Pain – The Transition from Acute to Ongoing Pain (Sub-study 1)

Many Danes suffer from neck pain. Studies on people suffering from ongoing neck pain have found altered brain activity, balance, movement patterns, muscle function and pain sensitivity when compared with healthy people. However, little is known about how these changes are developed over time.

Researchers at Aalborg University wish to investigate an experimentally applied muscle pain/soreness, lasting for some days, may affect brain activity, balance, movement patterns, muscle function and pain sensitivity in people suffering from neck pain.

 • Brain activity is measured by stimulating with a magnetic coil above the part of your brain, which controls your neck/shoulder muscles. The magnetic stimulation may feel slightly unnatural, but it does not hurt.

 • Balance is measured while you stand on a plate on the flor, which registers your body movements.

 • Body movements are recorded using markers placed on your body. 

 • Muscle activity during movement will be measured using electrodes placed on the skin over your muscles.

 • Pain sensitivity will be estimated by investigating how you perceive pressure on your skin.

 • Half the participants will be injected in a neck muscle with saltwater and the other half will get NGF. NGF is a natural compound that causes muscle soreness lasting for a few days. The muscle soreness is equivalent to the soreness many experiences after a hard workout.

You are to participate in 4 test days over a period of 15 days.

You can participate if you:

 • Are healthy and between 18-50 years old

 • Are right-handed 

 • Speak, read and understand Danish or English.

You will receive DKK 150,- per hour (DKK 37.50 per 15 minutes) as compensation for your participation. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180063.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Steffan Wittrup Christensen, Assistant Professor, PhD, Physiotherapist

SMI

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 8889

Email: stc@hst.aau.dk