top of page

Vurdering af virkningen af gentagen administration af lokalbedøvende creme (EMLA) på kløe

Vurdering af virkningen af gentagen administration af lokalbedøvende creme (EMLA) på kløe

Godkendt protokoltitel: En mekanistisk vurdering af nociceptiv desensibilisering induceret ved gentagen administration af topisk lokalbedøvende blanding af lidokain og prilocain (EMLA) i en model for histaminerg og ikke-histerminerg kløe

 

Kronisk kløe et udbred symptom ved mange sygdomme, fx psoriasis, og kløen har stor indflydelse på livskvaliteten hos de ramte personer. Der findes ingen effektive behandlingsmetoder til kronisk kløe. I denne forsøgsrækker ønsker forskere fra forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at undersøge, hvordan gentagen påføring af et lokalbedøvende stof kan reducere kløe.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater. Endvidere kan du ikke deltage, hvis du tidligere har oplevet et allergisk chok eller har kendt lokal allergi (kontakteksem) over for lidokain, prilocain eller andre lignende lokalbedøvende midler.

 

  • Forsøget består af tre forsøgssessioner, der finder sted på tre på hinanden følgende dage. I alt varer forsøget ca. 22 timer.

 

I alle forsøgssessionerne påfører vi EMLA-crème (1 g crème indeholder 25 mg lidokain og 25 mg prilocain) på fire forsøgsområder på dine underarme. EMLA-creme anvendes ofte til bedøvelse af huden, fx inden vaccinationer af børn og lettere operative indgreb. Derudover påfører vi kløefremkaldende stoffer for at undersøge, hvordan EMLA-cremen påvirker kløe. Endelig udfører vi forskellige følsomhedstests ved hjælp af varme og tryk. Du vil opleve let til moderat akut kløe under forsøgene.

 

Du modtager kr. 300 pr. session for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20190043.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Postdoc, Ph.d.

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 21397785

E-mail: slv@hst.aau.dk

Evaluation of the effect induced by repeated administration of local anaesthetic cream (EMLA) on itch

Anker 1

Evaluation of the effect induced by repeated administration of local anaesthetic cream (EMLA) on itch

Approved protocol title: A mechanistic evaluation of the nociceptive desensitization induced by repeated administration of topical local anaesthetic mixture of lidocaine and prilocaine (EMLA) in a model of histaminergic and non-histaminergic itch

 

Chronic itch is a common symptom in many diseases, e.g. psoriasis, and it is a condition with a profound impact on the quality of life. At present, there are no completely effective methods for treatment of chronic itch. In this series of experiments, researchers from the research unit SMI at Aalborg University wish investigate how repeated application of a local anaesthetic may reduce itch.

 

You can participate in the trial if you are a healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English. 

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from a skin disease, or if you use medications which may affect the experiment.  Further, you cannot participate if you have previously suffered from an allergic reaction or suffer from known local allergy (contact dermatitis) to lidocaine, prilocaine or other local anesthetics.

 

  • The experiment consists of three experimental sessions over a period of three consecutive days. The duration of the sessions is approx. 22 hours in total.

 

In all sessions we will apply EMLA cream (1 g contains 25 mg of lidocaine and 25 mg of prilocaine) on four test areas on your forearms. EMLA cream is commonly used to anaesthetize the skin, e.g. before vaccination of children and minor surgeries. In addition, we will apply itch-evoking compounds to investigate how the EMLA cream interacts with itch. Further, we will conduct various sensitivity tests by means of heat and pressure. You will feel light to moderate acute itch during the experiments. 

 

You will receive DKK 300 per session as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190043.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Postdoc, PhD

SMI

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Phone: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page