top of page

Effekten af nakkesmerter – overgangen fra akut til vedvarende smerte (forsøg 3)

HAR DU ONDT I NAKKEN?

Rigtig mange danskere lider af nakkesmerter. Hos personer med vedvarende nakkesmerter har man fundet ændret præcision ved hovedbevægelser (også kaldet nakkens stillingssans), ligesom man har fundet øget smertefølsomhed, når man sammenligner med raske personer. Men man ved endnu meget lidt om, hvordan disse faktorer påvirkes af træning. Forskere på Aalborg Universitet ønsker derfor at undersøge, hvordan træning kan påvirke balance, nakkens stillingssans og smertefølsomhed hos personer med ondt i nakken og hos personer, der ikke har ondt.

 • Balancen måles stående

 • Nakkens stillingssans måles ved, at du med lukkede øjne skal dreje dit hoved til den ene side og dernæst dreje tilbage til udgangsstillingen

 • Smertefølsomhed estimeres ved at måle, hvordan du opfatter tryk på huden. 

Du skal deltage i 3 testdage fordelt over en periode på ca.12 uger.

På første testdag vil du få udleveret et træningsprogram, som du skal udføre dagligt.

 

Du kan deltage hvis du:

 • Har haft nakkesmerter i mere end 3 måneder

 • Er mellem 18-50 år gammel

 • Taler, læser og forstår dansk eller engelsk

 

Du modtager godtgørelse for dine transportudgifter i forbindelse med forsøgene i henhold til gældende regler.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180063.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Stian Ingemann-Molden, PBa, Cand. San.-studerende, Fysioterapeut

SMI, Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf: 42333347

E-mail: singem19@student.aau.dk

Anker 1

The Effect of Neck Pain – The Transition from Acute to Ongoing Pain (study 3)

DO YOU HAVE NECK PAIN?

Many Danes suffers from neck pain. Studies on people suffering from ongoing neck pain have found altered precision of head movements (called head repositioning accuracy). Further, increased pain sensitivity has been found when comparing to healthy people. However, little is known about how these parameters are affected by exercise. Researchers at Aalborg University wish to investigate how exercise can affect balance, head repositioning accuracy and pain sensitivity in people suffering from neck pain as well as in healthy participants.

 • Balance is measured using while standing

 • Head repositioning accuracy is assessed using a test where you, with closed eyes, are to turn your head to one side and then return to the start position

 • Pain sensitivity is estimated by investigating how you perceive pressure stimuli on your skin

You are to participate in three test days over approx. a 12 week period. On the first test day, you will receive an exercise program which you are to perform on a daily basis.

 

You can participate if you:

 • Have had neck pain for more than 3 months

 • Are between 18-50 years old

 • Speak, read and understand Danish or English.

 

You will receive compensation for your transportation expenses in connection with the study.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180063.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Stian Ingemann-Molden, PBa, Cand. San.-student, Physiotherapist

SMI, Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf: 42333347

E-mail: singem19@student.aau.dk

bottom of page