top of page

Effekt af aldring på udførelsen af dobbeltopgaver under statiske og dynamiske forhold (delforsøg 1)

Vil du hjælpe os med at undersøge, om “hjernetræning” kan holde menneskets kognitive og motoriske færdigheder i form?

Vi hører ofte, at det er en god idé at træne vores hjerne for at holde den ung. Nu om dage findes der mange hjerne-træningsapplikationer (eller apps) til telefoner/tablets osv. Disse apps søger at vedligeholde eller forbedre vores kognitive og motoriske færdigheder. Der er udført omfattende forskning inden for dette område, og adskillige træningsmuligheder/programmer er blevet foreslået til at forbedre den kognitive og motoriske koordination hos ældre mennesker.

En gruppe forskere på Aalborg Universitet søger frivillige til en række forsøg, der skal hjælpe os med at forstå de grundlæggende mekanismer bag de tilpasninger, som finder sted i hjernen, når man udfører motorisk træning. Resultaterne af forsøgene vil potentielt kunne hjælpe med at forbedre træningsprogrammerne for ældre og dermed forbedre deres motoriske koordination.

Forsøget består af en serie af motoriske opgaver, som skal udføres siddende eller stående. De består bl.a. i at trykke på en computerskærm alt efter, hvad du ser på skærmen og i henhold til de anvisninger, vi giver dig.

 

Forsøget udføres over to forsøgssessioner på to forskellige dage (hver session varer ca. 2 timer). I mellem de to sessioner skal du træne på en mobil enhed derhjemme.

 

Under forsøgene placerer vi elektroder på dit hoved, som skal måle signaler fra din hjerne. Disse elektroder er ikke-invasive og gør ingen skade på dit hår eller hovedbund. Alle forsøgsmetoderne er velafprøvede og der er ikke risiko for langvarige bivirkninger. Deltagelse i forsøget garanterer ikke forbedring af kognitive eller motoriske færdigheder.

 

Du kan deltage, hvis du er:

 

•           rask og i alderen 18-40 år, eller

•           rask og i alderen 60 år eller derover

 

Du vil modtage kr. 125 pr. time for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20160042; godkendt projekttitel: Effekt af aldring på udførelsen af dobbeltopgaver under statiske og dynamiske forhold.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Fabricio Jure, Videnskabelig assistent

SMI - Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

E-mail: faj@hst.aau.dk

Federico Arguissain, Postdoc

SMI - Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 9762

E-mail: fga@hst.aau.dk

 

Anderson Oliveira, Adjunkt

Institut for Mekanik og Produktion

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 8820

E-mail: oliveira@m-tech.aau.dk

Anker 1

Aging effects on dual tasking in static and dynamic conditions (sub-study 1)

Does “brain’s workout” keep our cognitive and motor skills in form? Help us figure it out!

We hear very often that it is a good idea to train our brain to keep it young. Nowadays there are many brain-training mobile Apps, which aims to maintain or improve our cognitive and motor skills in a daily basis. Extensive research has been conducted within this area, and numerous training interventions have been proposed to improve cognitive and motor coordination in elderly people.

 

A group of researchers at Aalborg University now seek volunteers for a series of experiments to understand the fundamental mechanisms behind the adaptations that occur in the brain during motor training. The result of this study could potentially help to improve training programs for elderly people and to improve motor coordination in the future.

 

In particular, this experiment consists of a series of motor tasks to be performed while seated or standing. The motor tasks involve reaching a computer touchscreen based on what you see in it and a set of rules we will set for you.

 

The experiment will be divided in two sessions that are performed in two different days (approx. 2 hours each). Between sessions, you will be asked to train with a mobile device at home.

 

During the two sessions, we will place recording electrodes on your head to measure brain signals. These electrodes are non-invasive and do not suppose any harm to the hair or scalp. All methods used are well-proven and no risks of long-term side effects are involved. The experiment will not ensure any improvement of cognitive or motor skills.

 

You can participate if you are:

•           healthy and aged 18-40, OR

•           healthy and aged 60 or older.

 

You will receive DKK 125 per experiment hour for your participation. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20160042; approved protocol title “Aging effects on dual tasking in static and dynamic conditions”.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Fabricio Jure, Videnskabelig assistent

SMI - Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

E-mail: faj@hst.aau.dk  

 

Federico Arguissain, Postdoc

SMI - Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 9762

E-mail: fga@hst.aau.dk 

 

Anderson Oliveira, Adjunkt

Institut for Mekanik og Produktion

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 8820

E-mail: oliveira@m-tech.aau.dk

bottom of page