top of page

Sammenhæng mellem morfin-induceret kløe og smerteprocessering

Sammenhæng mellem morfin-induceret kløe og smerteprocessering

Godkendt protokol-titel: Et mekanistisk studie af morfin-induceret ortogonal neural plasticitet for kløe og smertepro­cesse­ring hos mennesker (relation mellem morfin-induceret kløe og smerteprocessering)

 

Selvom opiater (lægemidler der indeholder opium; fx morfin) er effektive til at lindre akut smerte, fremkalder de ofte kløe som bivirkning. Det er stort set ukendt, hvorfor og hvordan opiater udløser kløe. Derfor søger forskere fra forskningsenheden SMI deltagere til et forsøg, der skal undersøge kløe udløst af opiater.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

 

  • Er rask og i alderen 20-65 år

  • Kan tale og forstå engelsk

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af smerte og kløe, har kendt allergi overfor/ubehag ved morfin, hvis du lider af nervemæssige og mentale lidelser samt lidelser i bevægeapparatet. Du kan heller ikke deltage, hvis du er forsøgsperson i andre forsøg, hvor der skal indtages lægemidler.

 

Du skal deltage i én forsøgssession, der varer ca. 3 timer. Undervejs i forsøget måler vi din følsomhed til stimulationer med kulde/varme og tryk. Derudover skal du indtage en tablet med morfin (20 mg) eller placebo (en ikke-aktiv tablet). Herefter påføres kløe på din underarm og hage ved hjælp af to forskellige kløefremkaldende substanser og saltvand (fungerer som kontrol). Du vil opleve minimal til moderat kløe og smerte under forsøgene.

 

Du modtager 150 kr. pr. time som kompensation for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20190049.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Hiroai Okutani, Postdoc, MD, Ph.d.

SMI, Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Tlf: 99 40 88 27

E-mail: hiok@hst.aau.dk

A Relation of Morphine-induced Itch and Pain Processing

Anker 1

A Relation of Morphine-induced Itch and Pain Processing

Approved protocol title: A Mechanistic Study on Morphine-induced Orthogonal Neural Plasticity for Itch and Pain Processing in Humans (a Relation of Morphine-induced Itch and Pain Processing)

 

Although opioids (medicinal products containing opium; e.g. morphine) are effective painkillers for acute pain, they frequently cause itch as a side effect. It is largely unknown why and how opioids cause itch. Therefore, researchers from the research unit SMI are looking for subjects for an experiment which will investigate itch evoked by opioids.

 

You can participate in the experiment if you:

 

  • are healthy and aged 20-65 years

  • can speak and understand English

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from pain and itch, if you suffer from nervous, musculoskeletal or mental diseases. Further, you cannot participate if you have known allergy/discomfort to morphine, participate in other experiments involving drugs. 

 

You are to participate in one experimental session lasting approx. 3 hours. During the experiment, we will test your sensitivity to stimulations with cold/heat and pressure. Further, you are to take a tablet with morphine (20 mg) or placebo (a non-active tablet). Then, itch will be applied on your forearm and chin by means of two itch-evoking substances and saline (a control substance). You will feel minimal to moderate itch and pain during the experiments.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190049.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Hiroai Okutani, MD, PhD

SMI, Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Phone: 99 40 88 27

Email: hiok@hst.aau.dk

bottom of page