top of page

Raske forsøgspersoner søges - Højopløselig transkraniel jævnstrøms-stimulation: Virkning på det somato-sensoriske system (Delforsøg 2)

Højopløselig transkraniel jævnstrømsstimulation: Virkning på det somatosensoriske system (Delforsøg 2)

 

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain på Aalborg Universitet er interesserede i, om det er muligt at modulere smertesystemet ved hjælp af en særlig type hjernestimulering med lav styrke og dermed få indsigt i, om det vil være muligt at anvende hjernestimulering til smertebehandling. Derfor søger vi nu forsøgspersoner.

 

Du kan deltage hvis du er:

  • Rask, i alderen 18-60 år og taler, læser og forstår dansk eller engelsk

 

Du skal deltage i tre forsøgsgange på tre på hinanden følgende dage. Varighed pr. forsøgsgang max. 2 timer. Det samlede tidsforbrug vil være ca. 5 timer.

 

Til hver forsøgsgang vil du få elektrisk stimulering på dit hoved. Denne stimulering kan næsten ikke mærkes, men den er i stand til at kortvarigt lave forandringer i smertesystemet. På forsøgsdagene vil vi anvende vibrationer og tryk til at måle din smertetærskel og andre dynamiske mål for, hvordan din krop håndterer smerter. Smerten, du oplever under testene, er meget kortvarig, ikke-invasiv og forårsager ingen betydelige eller længerevarende bivirkninger. På den første forsøgsdag vil vi endvidere give dig en injektion med stoffet nervevækstfaktor (på engelsk Nerve Growth Factor, NGF). Injektionerne udføres af Sebastian Kold Sørensen, under supervision af dr.med. Jens Haase. NGF er et stof som findes naturligt i kroppen og som er af stor vigtighed for regenerering af muskler og nerver. Du vil kunne opleve let til moderat smerte i op til tre uger efter injektionerne med NGF.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time som kompensation for din deltagelse. Dette beløb er skattepligtigt og vil derfor blive rapporteret til det danske skattevæsen som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180085.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Sebastian Kold Sørensen, Cand.psych. Ph.d.-studerende.
Center for Neuroplasticity and Pain
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø


Tlf.: 2285 0345

E-mail: sks@hst.aau.dk

Anker 1

Healthy Subjects Wanted - High Definition Transcranial Direct Current Stimulation: Effects on the Somatosensory System (Sub-study 2)

High Definition Transcranial Direct Current Stimulation: Effects on the Somatosensory System (Sub-study 2)

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University are interested in investigating if it is possible to modulate the pain system by using weak current brain stimulation and thereby gain insight into the possibilities of using brain stimulation in pain management. Therefore, we are now seeking volunteers.

 

You can participate if you are:

  • Healthy, aged 18-60 years and speak, read and understand English

 

You are to participate in three study sessions on three consecutive days. Each session lasts max. 2 hours. The total number of hours will be approximately 5 hours.

 

In each study session, we will apply electrical stimulation on your scalp. This stimulation is barely noticeable, but it is able to induce short lasting changes in the pain system. In the study sessions, we will use vibrations and pressure to measure your pain threshold and other dynamic measures of the way that your body processes pain. The pain you will experience from these tests is very brief, non-invasive and causes no significant or long-lasting side effects. Further, in the first session we will also give you an injection with the substance NGF (nerve growth factor). NGF is a substance in the human body of great importance for regenerating muscles and nerves.  You will feel light to moderate muscle soreness for up to three weeks following the NGF injections.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.


If you are interested, please do not hesitate to contact:


Sebastian Kold Sørensen, Cand.psych. PhD Student
Center for Neuroplasticity and Pain
Aalborg University
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø


Phone: 2285 0345
E-mail: sks@hst.aau.dk

bottom of page