top of page

Undersøgelse af homøostatisk plasticitet under påføring af en længerevarende smertemodel (Delforsøg 3)

Undersøgelse af homøostatisk plasticitet under påføring af en længerevarende smertemodel (Delforsøg 3)

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet søger raske forsøgspersoner til at deltage i to forsøg, der skal vise, hvordan vores central-nervesystem er i stand til at håndtere smertefulde sanseoplysninger, og hvordan denne evne påvirker vores samlede oplevelse af smerte.

 

Forsøgene vil anvende magnetisk hjernestimulering og lav-intensitet elektrisk hjernestimulering. Disse to ikke-invasive hjernestimuleringstyper, som vil ændre aktiviteten i den del af din hjerne, der er involveret i behandling af smertefulde oplevelser. Det er sikre teknikker, der er blevet brugt i mange eksperimentelle undersøgelser. Vi vil også udføre en række følsomhedstests med fx vibration, tryk, varme elektrisk stimulering og kulde.

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du bl.a. er gravid, lider eller har lidt af kroniske smerter, lider af akutte smerter eller hvis du tager medicin (fx smertestillende, anti-inflammatorisk eller antidepressiv medicin), der kan påvirke forsøgets resultater. Du kan heller ikke deltage, hvis du er eller viser sig at være disponeret for epileptiske anfald, eller hvis du har metalimplantater i din krop (fx en pacemaker). Du skal endvidere besvare to spørgeskemaer omkring risikoen for et epileptisk anfald.

 

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 150 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20190069.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Megan McPhee Christensen, Post.Doc.

Center for Neuroplasticity and Pain, CNAP

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7A

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

Investigations into homeostatic plasticity during the application of a model of prolonged pain (Sub-study 3)

Anker 1

Investigations into homeostatic plasticity during the application of a model of prolonged pain (Sub-study 3)

Researchers at the research unit Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University are interested in how our central nervous system is able to process painful sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this we are seeking healthy adults to participate in two studies. These studies will use magnetic brain stimulation and low-intensity electrical brain stimulation. Both non-invasive techniques will alter the activity in the region of your brain involved in processing of painful experiences. These are safe techniques that have been used in many experimental studies. In both of the studies, we will also use stimulations with vibrations, pressure, heat, stimulation and cold.

You can participate in the study if you are healthy, aged 18-60 and speak and understand English.

 

You cannot participate if you, e.g. are pregnant, suffer from or have suffered from chronic pain, suffer from acute pain, or if you take medication (i.e. analgesics, anti-inflammatories, anti-depressives) which may affect the results of the experiment. Further, you cannot participate if you are susceptible to epileptic seizures or if you have metal implants in your body (e.g. a pacemaker). Further you will be asked to fill in two questionnaires about the risk of epileptic seizures.

 

You will receive DKK 150 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190069.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Megan McPhee Christensen, Post.Doc.

Center for Neuroplasticity and Pain, CNAP

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7A

9220 Aalborg

Phone: 9940 7535

Email: mmp@hst.aau.dk

bottom of page