top of page

Hæmning af ikke-histerminerg kløe ved påføring af tre forskellige  kløefremkaldende stoffer

Godkendt protokoltitel: Gradvis hæmning af ikke-histaminerg kløe påført ved hjælp af tre forskellige kløe-aktivatorer: Et humant eksperimentelt modelstudie

Kronisk kløe har en markant indvirkning på de ramte patienters livskvalitet og griber ind i vitale funktioner som fx søvn, opmærksomhed og seksualliv. De behandlingsmetoder, der i dag anvendes til kløe, er som oftest utilstrækkelige og giver ikke lindring. I denne forsøgsrække ønsker forskere ved SMI/CNAP (Center for Neuroplasticity and Pain) på Aalborg Universitet at undersøge, om gentagen påføring af lokalbedøvende EMLA-creme kan reducere kløe.

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx smertestillende medicin og antihistaminer (allergimedicin)). Du kan ikke heller deltage, hvis du tidligere har oplevet et allergisk chok eller har kendt lokal allergi (kontakteksem) over for lidokain, prilocain eller andre lignende lokalbedøvende midler. Endelig må du heller ikke lide af allergi over for papaja, mangofrugt, cashewnødder eller latex.

 

Forsøget er opdelt i to delforsøg:

 

  • Delforsøg I består af tre forsøgssessioner, der finder sted på tre på hinanden følgende dage. I alt varer forsøget ca. 15 timer.

  • Delforsøg II består af to forsøgssessioner, der finder sted to på hinanden følgende dage. I alt varer forsøget ca. 6 timer (afhængig af resultaterne af delforsøg 1, kan det blive nødvendigt at udvide forsøget, så det kommer til at vare ca. 15 timer i alt)

 

I alle forsøgssessionerne påfører vi EMLA-creme eller placebo (1 g EMLA-creme indeholder 25 mg lidokain og 25 mg prilocain) på fire forsøgsområder på dine underarme. EMLA-creme anvendes ofte til bedøvelse af huden, fx inden vaccinationer af børn og lettere operative indgreb. Derudover påfører vi forskellige kløefremkaldende stoffer for at undersøge, hvordan EMLA-cremen påvirker kløe. Endelig udfører vi forskellige følsomhedstests. Du vil opleve let til moderat akut kløe under forsøgene.

 

Du modtager kr. 300 pr. session for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20200073.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Silvia Lo Vecchio, Adjunkt, Ph.d.

SMI/Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 21397785

E-mail: slv@hst.aau.dk

Inhibition of non-histaminergic pruritus applied using three different itch-evoking substances

Anker 1

Approved protocol title: Gradual inhibition of non-histaminergic pruritus applied using three different pruritus activators: A human experimental model study  

Chronic itch has a profound impact on the quality of life of the affected patients and interferes with vital functions such as sleep, attention and sexual activity. Up to now, the treatment of itch is most often insufficient and fails to give relief. With this series of experiments, researchers from SMI/CNAP (Center for Neuroplasticity and Pain) at Aalborg University wish investigate how repeated application of the local anaesthetic EMLA may reduce itch.

 

You can participate in the trial if you are a healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English. 

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from a skin disease, or if you use medications which may affect the experiment (e.g. pain killers or antihistamine (allergy medication)).  Further, you cannot participate if you have previously suffered from an allergic reaction or suffer from known local allergy (contact dermatitis) to lidocaine, prilocaine or other local anaesthetics. Finally, you cannot participate if you suffer from allergy to papaya, mango fruit, cashew nuts or latex.

 

The experiment is divided into two sub-experiments:

  • Sub-experiment I consists of three experimental sessions on three consecutive days. In total the experiments last approx. 15 hours.

  • Sub-experiment II consists of two experimental session on two consecutive days. In total the experiments lasts approx. 6 hours (depending on the results from Sub-experiment I, we may have to extend the experiments to last approx. 15 hours in total)

 

In all sessions we will apply EMLA cream or placebo (1 g of EMLA cream contains 25 mg of lidocaine and 25 mg of prilocaine) on four test areas on your forearms. EMLA cream is commonly used to anaesthetize the skin, e.g. before vaccination of children and minor surgeries. In addition, we will apply itch-evoking substances and conduct various sensitivity tests. You will feel light to moderate acute itch during the experiments. 

 

You will receive DKK 300 per session as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200073.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, PhD

SMI/Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page