top of page

Ændringer i ligevægten af elektrisk aktivitet i det sansemotoriske system samt deres relation til kvantitative sensoriske målinger (delforsøg 5)

Godkendt protokoltitel: Homøostatisk plasticitet i det sensomotoriske system i forhold til kvantitative sensoriske målinger  

Forskere hos Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) ved Aalborg Universitet er interesserede i, hvordan vores centralnervesystem behandler smertefulde sansemæssige informationer og hvordan denne behandling påvirker vores overordnede oplevelse af smerte. For at undersøge dette, søger vi efter raske personer, der har lyst til at deltage i et eller flere af fem forsøg, samt personer med tilbagevendende kliniske lænderygsmerter, der har lyst til at deltage i et forsøg.

 

Forsøgene vil anvende magnetisk hjernestimulation og lav-intensitets elektrisk hjernestimulering. Begge er ikke-invasive teknikker, der kortvarigt påvirker aktiviteten i den del af hjernen, der behandler smertefulde oplevelser. Disse teknikker er ufarlige og har været anvendt i mange andre forsøg. I forsøgene vil vi bl.a. også bruge stimuleringer med tryk, varme, kulde og elektriske stimulationer for at vurdere, hvordan din krop behandler smerte.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask . Endvidere skal du være højrehåndet, i alderen 18-60 år samt tale og forstå dansk eller engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, har eller har haft nervemæssige lidelser, lidelser i bevægeapparatet, lider af mentale lidelser eller andre sygdomme, hvis du tager smertestillende medicin eller anden type medicin, der kan påvirke forsøget, hvis du oplever et anormalt søvnmønster 24 timer før eksperimentet eller hvis du har eller har haft kroniske eller tilbagevendende smertetilstande (undtaget hvis du skal deltage i delforsøg 6) eller hvis du ikke kan opfylde kriterierne i spørgeskemaet ”Transcranial Magnetic Stimulation Adult Safety Screen” (dvs. at du tidligere har haft et epileptisk anfald eller har et metalimplantat i kroppen).

 

Delforsøg 5: To forsøgssessioner, der hver varer ca. 2-4 timer samt en session, der varer ca. ½ time.

 

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 150 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20210047.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Mikkel Skov, Stud. MedIS 

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 21 51 14 39 

E-mail: msko18@student.aau.dk

eller 

Lamah Asadi, Stud. MedIS 

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 24 28 05 57

E-mail: lasadi20@student.aau.dk

Changes in electrical activity equilibrium in the sensorimotor system, and their relations to quantitative sensory testing (subproject 5)

Anker 1

Approved protocol title: Exploring Homeostatic Plasticity in the Sensory-Motor System and the Relation to Sensory Testing

 

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University are interested in how our central nervous system is able to process painful sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this, we are seeking healthy adults to participate in five experiments and people with recurrent clinical low back pain to participate in one experiment.

 

The experiments will use magnetic brain stimulation and low-intensity electrical brain stimulation. Both are non-invasive techniques which will briefly change the activity in the region of your brain involved in processing of painful experiences. These are safe techniques that have been used in many experiments. In the experiment, we will also use stimulations with pressure, heat, cold and electric stimulations to assess how your body processes pain.

 

You can participate in the experiments if you are healthy. Further, you must be aged 18-60 and speak and understand Danish or English.

 

You cannot participate in the experiments if you, among others, are pregnant or breastfeeding, have or have had neurologic, musculoskeletal, mental, or other illnesses, current regular use of analgesic medication or other medication which may affect the trial, if you experience abnormally disrupted sleep 24 hours preceding the experiment, or if you have current or previous chronic or recurrent pain conditions (other than low back pain if participating in sub-project 6), or if you cannot fulfill the criteria in the questionnaire “Transcranial Magnetic Stimulation Adult Safety Screen” (history of epilepsy, metal implants in head or jaw, etc.).

 

Subproject 5: Two experimental sessions each lasting 2-4 hours and one session lasting approx. 30 minutes

​ 

You will receive DKK 150 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20210047.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Mikkel Skov, Stud. MedIS

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 21 51 14 39

Email: msko18@student.aau.dk

or

Lamah Asadi, Stud. MedIS

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 24 28 05 57

Email: lasadi20@student.aau.dk

bottom of page