top of page

Undersøgelse af neurofysiologiske og psykologiske aspekter af kløe (delforsøg 1)

Undersøgelse af neurofysiologiske og psykologiske aspekter af kløe

 

Kronisk kløe forekommer ofte som et symptom i mange lidelser, fx psoriasis, og påvirker de ramte personers livskvalitet betydeligt. Der findes ikke på nuværende tidspunkt effektive behandlingsmetoder, der helt kan fjerne kronisk kløe.

 

I denne forsøgsrække, der udføres af forskere hos Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet, ønsker vi at undersøge de ændringer, som sker i hjernen som respons på kløe og smerte. Vi ønsker samtidig at undersøge de psykologiske faktorer, der spiller en rolle i denne proces.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte, har modermærker ar eller tatoveringer på dine underarme/hænder eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx allergimedicin (antihistamin) eller smertestillende medicin). Endvidere kan du ikke deltage i delforsøg 1 og 2, hvis du tidligere har haft et epileptisk anfald, har metalimplantater i hovedet eller kæben, har indopererede høreapparater, metalimplantater eller permanent makeup eller tatoveringer i ansigtet.

 

Forsøget er opdelt i fire delforsøg og du kan deltage i et eller flere af disse. Lige nu søger vi deltagere til delforsøg 1. 

 

  • Delforsøg 1 består af tre forsøgssessioner, der gennemføres over en periode på 2 uger. Hver session varer ca. 2 timer.

 

I forsøgene påføres forskellige smerte- og kløefremkaldende substanser på dine underarme/hænder. I delforsøg 1 påføres endvidere ikke-invasive magnetstimulationer på din hjerne. Du vil føle let til moderat akut kløe/smerte under forsøgene.

 

Du modtager 125 kr. pr. pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20240004.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Adjunkt, Ph.d.

Center for Neuroplasticity and Pain 

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9620 Gistrup

Tlf.: 21397785

E-mail: slv@hst.aau.dk

Investigation of the neurophysiological and psychological aspects of itch
(sub-experiment1)

Anker 1

Investigation of the neurophysiological and psychological aspects of itch

Chronic itch is a common symptom in many diseases, e.g., psoriasis, and it is a condition with a profound impact on the quality of life. At present, there are no completely effective methods for treatment of chronic itch.

 

In this series of experiments, researchers from Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University wish to investigate the changes appearing in the brain during itch and pain and to understand the psychological factors that play a role in this process.

 

You can participate in the experiment if you are healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain, have moles, scars or tattoos on your forearms/hands, or if you use medications which may affect the experiment (e.g., anti-allergy medicine (antihistamine) or pain medication). Further, you cannot participate in sub-experiment 1 and 2 if you have history of epilepsy, have metal implants in your head or jaw, have implanted hearing aids or metal implants in the face, including permanent makeup or tattoos.

 

The study is divided into four sub-experiments, and you can participate in one more of them. We are now looking for volunteers for sub-study 1.

  • Sub-experiment 1 consists of three experimental sessions conducted over a period of two weeks. The duration of each session is approx. two hours.

 

In the experiments, we will apply different pain and itch-evoking substances on your forearms/hands. In sub-experiments 1, we will also apply non-invasive magnetic stimulation to your brain. You will feel light to moderate acute itch/pain during the experiments. 

 

You will receive DKK 125 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20240004.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, PhD

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249 

9620 Gistrup

Phone: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page