Forsøgspersoner søges - Karakterisering af β-alanine som provokationsmodel for histamin-uafhængig kløe

Karakterisering af β-alanine som provokationsmodel for histamin-uafhængig kløe

Alle har oplevet kløe på et tidspunkt i deres liv. I en række hudsygdomme kan kløe udvikle sig til en kronisk tilstand og være invaliderende for den pågældende patient. I en serie forsøg ønsker forskere ved forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at undersøge muligheden for at udvikle en ny måde, hvorpå kløe kortvarigt kan fremprovokeres hos raske forsøgsdeltagere med det formål at opnå mere viden om fænomenet. Den nye metode beror på aminosyren β-alanine, der aktiverer de hudnerver, som normalt signalerer kløe. β-alanine findes naturligt i kroppen samt f.eks. i store mængder i kødprodukter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

Forsøget er opdelt i tre delforsøg, og du kan vælge at deltage i et eller flere af delforsøgene.

 

  • Delforsøg 1 foregår i løbet af en enkelt forsøgssession som varer ca. 2,5 time  

  • Delforsøg 2 består af to forsøgssessioner med 7 dage imellem. Hver forsøgssession varer ca. 75 minutter.  Endvidere vil der være 3 timers ventetid forbundet med hver session.

  • Delforsøg 3 består af tre forsøgssessioner med 24 timer imellem hver session (dvs. 3 dage i træk). Forsøgssession 1 and 2 varer hver ca. 15-20 minutter og Forsøgssession 3 varer ca. 2,5 time.

 

Alle forsøgene finder sted i SMI’s laboratorier på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7 D3, Aalborg Øst.

I løbet af forsøget påfører vi forskellige naturligt forekommende stoffer, som aktiverer kløe- og smerte-nerverne i din hud. Dette gælder bl.a. histamin (et stof, der findes naturligt i kroppens immunforsvar), mucunain (et kløe-fremkaldende stof fra en plante), β-alanine (som findes naturligt i kroppens muskler) samt capsaicin (det stærke stof i chili-planten - anvendes kun i delforsøg 3). Vi tester herpå hvor meget kløe og smerte, du oplever, samt hvordan din hudoverflade reagerer på stofferne. Alle forsøg udføres på underarmens underside. Du vil mærke kortvarig let til moderat smerte (få sekunder) og moderat kløe (af flere omgange i 1-10 minutter) under forsøgene. I forbindelse med delforsøg 3 vil du i en længere periode (ca. 24 timer) opleve let til moderat varm/brændende smerte fra de hudområder, som påføres capsaicin.

 

Du modtager 125 pr. time for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180003.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Janne Djernis Christensen, B.Sc. Med., Stud. M.Sc.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf: 2834 6734

Email: jdch13@student.aau.dk

 
 

Subjects Wanted - Characterization of β-alanine as model for histamine-independent itch

Characterization of β-alanine as model for histamine-independent itch

 

Everyone has experienced episodic itch at some point in their lives. However, chronic itch associated with, e.g. skin diseases can have invalidating effects and thereby negatively affect the quality of life. In a series of experiments, researchers from the research unit SMI at Aalborg University wish to investigate the possibility of establishing a new method by which itch can be transiently evoked in healthy human volunteers. This is done to increase our scientific knowledge about itch. The method relies on the amino-acid β-alanine, which activates nerves in the skin, which again cause an itch-signal to be sent. β-alanine is naturally present in the human body and in in large quantities in, e.g. meat products.

 

You can participate in the trial if you are healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

The study is divided into three sub-experiments and you can participate in one or more of them.

 

  • Sub-experiment 1 takes place over a single session lasting approximately 2.5 hours.  

  • Sub-experiment 2 consists of two experimental sessions located seven days apart, each lasting approximately 1.25 hour. Further, each session includes 3 hours of waiting time.

  • Sub-experiment 3 consists of three experimental sessions, each 24 hours apart. Session 1 and 2 each lasts 15-20 minutes, while session 3 lasts approximately 2.5 hours.

 

All experiments are conducted in SMI Labs at Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D3, Aalborg Øst.

 

During the experiments we will apply various natural substances, which will activate the itch and pain nerves of your skin. This includes histamine (a substance naturally occurring in the body’s immune system), mucunain (an itchy substance from a plant), β-alanine (a naturally occurring compound found, e.g. in muscle tissue) and capsaicin (the active substance in chili peppers - only used in sub-experiment 3). For each of these stimuli we will test how much itch you feel and how your skin reacts to the substance. All experiments are conducted on the volar surface of the forearm. You will experience brief mild to moderate pain (a few seconds) and moderate itch (multiple times of 1-10 minutes) during the experiments. In sub-experiment 3 you will experience mild to moderate warmth/burning pain for a longer time interval (approximately 24 hours) from the skin areas on which capsaicin is applied.

 

You will receive DKK 125 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment is approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180003.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Janne Djernis Christensen, B.Sc. Med., Stud. M.Sc.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

Tlf: 2834 6734

Email: jdch13@student.aau.dk