top of page

Personlig smertebehandling med transkraniel magnetstimulation

Personlig smertebehandling med transkraniel magnetstimulation  

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til en forsøgsrække, der skal undersøge, hvordan magnetstimulation kan tilpasses hver enkelt patient i smertebehandling.

 

Forsøgene vil anvende magnetisk hjernestimulation, som er en ikke-invasiv teknik, der kortvarigt påvirker aktiviteten i den del af hjernen, der behandler smertefulde oplevelser. I forsøgene vil vi bl.a. også bruge stimuleringer med tryk, varme, kulde og elektriske stimulationer for at vurdere, hvordan menneskets krop behandler smerte.  I delforsøg 3kan forsøgspersonerne desuden vælge at cykle på en motionscykel med lav intensitet i 30 minutter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du enten

 

  • er rask, i alderen 18-60 år, højrehåndet samt tales og forstår dansk eller engelsk

  • har kroniske muskelsmerter, er i alderen 18-75 år samt taler og forstår dansk eller engelsk

  • er diagnosticeret Parkinsons sygdom og er under behandling herfor, er i alderen 18-75 år samt taler og forstår engelsk

 

Du kan bl.a. ikke deltage i forsøget, hvis du ammer eller er gravid, lider eller har lidt af depression, tidligere har haft epilepsianfald, har tatoveringer eller permanent makeup i ansigtet eller har metalimplantater i kroppen (herunder implanterede høreapparater).

 

Forsøget er opdelt i 13 delforsøg, og du kan deltage i et eller flere af disse delforsøg.

 

Delforsøg 1a & 1b:               En forsøgssession, der hver varer ca. 4-5 timer.

Delforsøg 1c:                         To forsøgssessioner, der hver varer ca. 2-3 timer.

Delforsøg 2a:                         En forsøgssession, der hver varer ca. 3-4 timer.

Delforsøg 2b og 7:                Tre forsøgssessioner, der hver varer ca. 2-3 timer.

Delforsøg 3:                           To forsøgssessioner, der hver varer ca. 2-3 timer

Delforsøg 4:                           En forsøgssession, der varer 2-3 timer

Delforsøg 5, 8, 9 & 10:        Ti forsøgssessioner. Session 1 og 10 varer hver varer ca. 2-3 timer. De øvrige ca. 20 minutter

Delforsøg 6:                           En forsøgssession, der hver varer ca. 3 timer.          

 

Raske forsøgsdeltagere: Du modtager en kompensation på i alt kr. 150 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Såfremt du vælger at trække sig undervejs i forsøget, udbetales der kompensation for den del af forsøget, som du har deltaget i. 

 

Forsøgsdeltagere med kroniske smerter eller Parkinsons sygdom: Du modtager kompensation for din dokumenterede transportomkostninger i henhold til statens takster. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst.

 

Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20220018.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Daniel Ciampi de Andrade, Dr. Ph.d., Lektor

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 6130 0027

E-mail: dca@hst.aau.dk

Personalized pain treatment by transcranial magnetic stimulation

Anker 1

Personalized pain treatment by transcranial magnetic stimulation

 

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University are looking for subjects for a series of experiments which are to investigate how magnetic stimulation may be adjusted to each individual patient in pain treatment.

 

The experiments will use magnetic brain stimulation which is a non-invasive method. The magnetic stimulation will briefly change the activity in the region of your brain involved in processing of painful experiences. In the experiment, we will also use stimulations with pressure, heat, cold and electric stimulations to assess how your body processes pain. In sub-experiment 3, subjects can chose to perform a low intensity exercise on a stationary bike for 30 minutes.

 

You can participate in the experiment if you

 

  • are healthy, aged 18-60, are right-handed, and speak and understand Danish or English

  • suffer from chronic pain, are aged 18-75 and speak and understand Danish or English

  • have been diagnosed with Parkinson’s disease and are being treated for this, are aged 18-75 and speak and understand Danish or English

 

You cannot participate in the experiment if you, among others, are pregnant or breastfeeding, if you suffer from/have suffered from depression, if you have previously had an epileptic seizure, have tattoos or permanent makeup in your face, or if you have a metal implant in your body (including implanted hearing aids).

 

The experiment is divided into 13 sub-experiments, and you can participate in one or more of these:

 

Sub-experiment 1a & 1b:                  One experimental session lasting approx. 4-5 hours

Sub-experiment 1c:                           Two experimental sessions each lasting approx. 2-3 hours

Sub-experiment 2a:                           One experimental session lasting approx. 3-4 hours

Sub-experiment 2b og 7:                   Three experimental sessions each lasting approx. 2-3 hours

Sub-experiment 3:                             Two experimental sessions each lasting 2-3 hours

Sub-experiment 4:                             One experimental session lasting approx. 2-3 hours

Sub-experiment  5, 8,  9, & 10:         Ten experimental sessions. Sessions 1 and 10 each last approx. 2-3 hours. The other sessions each last approx. 20 minutes

Sub-experiment 6:                             One experimental session lasting approx. 3 hours

 

Healthy subjects: You will receive a compensation of a total of DKK 150 per laboratory class for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. If you terminate the experiment before completion, you will receive compensation for the time spent

 

Subjects suffering from chronic pain or Parkinson’s disease:  You will receive compensation for your documented transport costs  according to the rules of the Danish state. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income.

 

Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20220018.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Daniel Ciampi de Andrade, Dr. Ph.D., Lecturer

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tel: 6130 0027

Email: dca@hst.aau.dk

bottom of page