top of page

Privatlivspolitik/ Privacy policies

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

 

SMI

Aalborg Universitet 

Frederik Bajers Vej 7-D3

9220 Aalborg Ø

Tel: +45 9940 8827

E-mail: contact-smi@hst.aau.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

Udsendelse af nyhedsbrev i forbindelse med annoncering efter forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger i form af navn og e-mail adresse

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger. 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilsagn om modtagelse af nyhedsbrevet.

 

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på ovenstående e-mail adresse. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk.

bottom of page