top of page

Vurdering af perifere kløemekanismer efter injektion af morfin

Vurdering af perifere kløemekanismer efter injektion af morfin

Godkendt protokoltitel: Effekten af intradermal påføring af morfin på histaminerg og ikke-histaminerg kløe samt
relaterede TRPV1- og antihistaminbehandlinger

 

Opioider (dvs. stoffer der udvindes af opiumvalmuen, fx. morfin) anvendes både til behandling af akutte og
kroniske smertetilstande og ved kirurgiske indgreb. Mens opioider på den ene side vides at give effektiv
smertelindring, kan de på den anden side give generende kløe som bivirkning. Med denne forsøgsrække
ønsker forskere fra SMI på Aalborg Universitet og fra Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital at
undersøge, hvordan en injektion med morfin, der gives i ind i det hudlag, der kaldes dermis (lige under
overhuden), påvirker kløe samt morfinens interaktion med capsaicin (det stof, der gør chilipeber stærk).

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, hvis du har modermærker, ar eller tatoveringer på
dine underarme, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte eller hvis du bruger medicin, som
kan påvirke forsøgets resultater (fx smertestillende medicin og antihistaminer (allergimedicin)). Du kan ikke
heller deltage, hvis du tidligere har oplevet allergi/ubehag over for morfin eller antihistamin.

Forsøget er opdelt i to delforsøg:

 

  • Delforsøg I består af en forsøgssession, der varer ca. 2,5 time.

  • Delforsøg II består af to forsøgssessioner på to på hinanden følgende dage. Forsøget varer 5 timer i alt.

I alle forsøgssessioner injiceres morfin eller saltvand i små testområder på din underarm. I tillæg hertil påføres
capsaicin, antihistamin creme, samt kløefrembringende histamin og små nåle fra planten mucuna pruriens.

 

Du vil opleve let til moderat akut kløe/smerte under forsøgene.

 

Du modtager kr. 125 i timer for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT
som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer
fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20200084.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Adjunkt, Ph.d.
SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 21397785
E-mail: slv@hst.aau.dk

Evaluation of peripheral itch mechanisms following injection of morphine

Anker 1

Evaluation of peripheral itch mechanisms following injection of morphine

 

Approved protocol title: Effect of intradermal morphine application on histaminergic and non-histaminergic
itch and related TRPV1 and antihistamine treatment

Opioids (i.e. substances extracted from opium poppies, e.g. morphine) are used for treatment of both acute
and chronic pain conditions as well as in surgical procedures. Opioids render effective pain relief, however,
they may cause bothersome itch as a side effect. With this series of experiments researchers from SMI at
Aalborg University and Mech-Sense at Aalborg University Hospital wish to clarify how an injection with
morphine in the skin layer called dermis (located right below the upper skin) will affect itch. Further, we will
investigate the interaction of the morphine with capsaicin (the active substance in chili).

 

You can participate in the trial if you are a healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, have moles or tattoos on
your forearms, if you suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain or if you use medications
which may affect the experiment (e.g. pain killers or antihistamine (allergy medication)). Further, you cannot
participate if you suffer from known allergy/discomfort to morphine and antihistamine.

 

The experiment is divided into two sub-experiments:

 

  • Sub-experiment I consists of one experimental session lasting approx. 2.5 hours

  • Sub-experiment II consists of two experimental session on two consecutive days. In total the experiments last approx. 5 hours.

 

In all sessions we will inject morphine or salt water in small test areas on your forearms. In addition, we will
apply capsaicin, antihistamine cream and the itch-evoking substance histamine as well as small needles from
the plant mucuna pruriens.

You will feel light to moderate acute itch/pain during the experiments.

You will receive DKK 125 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is
liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must
have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics,
project number N-20200084.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, PhD
SMI, Department of Health Science and Technology
Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg
Phone: 21397785
Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page