top of page

Lateral inhibition i nocieptiv processering (Delforsøg 6)

Lateral inhibition i nocieptiv processering

 

En gruppe forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til et forsøg der skal undersøge et fænomen i smertesystemet, der kaldes lateral inhibition (smerte påført et sted på kroppen kan påvirke andre områder).

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år og taler og forstår engelsk.

Forsøget består af én forsøgssession og varer ca. 3 timer.


Under forsøget påføres en serie af elektriske stimulationer ved hjælp af overfladeelektroder, der placeres under dine fødder. Stimulationerne fremkalder en række reflekser, som måles ved hjælp af andre overfladeelektroder. Du skal vurdere den smerte, du oplever, på en skala fra 0-10 (fra ”ingen smerte” til ”værst tænkelige smerte”). Det undersøges, om opmærksomheden kan påvirke den rumlige integration af samtidig skadelige stimuli.

Du vil opleve let til moderat smerte under de elektriske stimulationer. Dette hører dog op umiddelbart efter stimulationerne.

Du modtager en kompensation på kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180047.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Mauricio Carlos Henrich, Ph.d.- studerende (Sundhedsvidenskab og Teknologi)
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet.
Fredrik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø

 

Tlf.: 99 40 38 03
E-mail: mhenrich@hst.aau.dk

Lateral inhibition in nociceptive processing (Study 6)

Anker 1

Lateral inhibition in nociceptive processing

 

We are conducting a series of experiments at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University and are looking for subjects. We wish to investigate a phenomenon in the pain system called lateral inhibition (pain applied in on site of the body may affect the surrounding areas).

 

You can participate if you are healthy, aged 18-60 and speak and understand English.

 

The study consists of one experimental session and lasts approx. 3 hours.


A series of electrical stimulations are applied by means of surface electrodes which are placed on your foot soles. The stimulations will elicit a number of reflexes, which are measured by means of other surface electrodes. You are to assess the pain you perceive on a scale from 0-10 (from “no pain” to “worst pain imaginable”). Further, it will be investigated whether attention can modulate the spatial integration of nociceptive stimuli.

You will feel light to moderate pain during the electric stimulations. However, this will cease immediately after the stimulations.

You will receive DKK 150 per hour for your participation. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.


The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180047.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Mauricio Carlos Henrich, Ph.D. fellow (Health Science and Technology)
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Department of Health Science and Technology
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7-D3
9220 Aalborg Ø


Phone: 9940 3803
E-mail: mhenrich@hst.aau.dk

bottom of page