top of page

Undersøgelse af menneskelige styringsfærdigheder for en multimodalt styret exoskelet-platform (delforsøg 1)

Undersøgelse af menneskelige styringsfærdigheder for en multimodalt styret exoskelet-platform (delforsøg 1)

Exoskeletter er en ny teknologi, der kan hjælpe personer med lammelser eller funktionsnedsættelse i fx arme og ben til at bevæge sig igen. Et exoskelet er en slags ydre mekanisk skelet, der sættes uden på kroppen. Potentialet for brug af exoskeletter er stort. Men paradoksalt nok kan personer med lammelser og funktionsnedsættelse ikke styre et exoskelet med konventionelle metoder som f.eks. et joystick på grund af deres handicap.

 

Med dette forsøg ønsker vi at undersøge alternative metoder til at styre et exoskelet, fx ved hjælp tungebevægelser, muskel- og hjernesignaler. Endvidere ønsker vi at under­søge, om en delvis automatisering af exoskelettet kan forbedre styringen.

 

Forsøget er opdelt i fem delforsøg, og du kan deltage i et eller flere af delforsøgene eller et pilot forsøg til et af delforsøgende. Aktuelt søger vi deltagere til delforsøg 1.

 

Delforsøg 1: Består af 6 forsøgssessioner, der hver varer maks. 4 timer

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18 til 75 år samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller forventer at blive gravid i forsøgsperioden, bruger medicin og/eller stoffer, der gør dig døsig (fx køresygepiller eller morfinpræparater), hvis du har pacemaker, hvis du har tendens til migræneanfald, eller hvis du fået konsta­teret allergi over for titanium. Endvidere kan du ikke deltage i delforsøg 1 og 3, hvis du lider af epilepsi, idet der anvendes flimrende stimulationer i disse forsøg.

 

Alle forsøg udføres på Aalborg Universitet, Selma Lagerløfs vej 249, 9260 Gistrup.

Hvis du deltager i delforsøg 1, modtager du kr. 100 pr. time. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk endvidere venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20220029.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Mostafa Mohammadi, Adjunkt

Center for Rehabilitation Robotics

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs vej 249

9260 Gistrup

E-mail: mostafa@hst.aau.dk

Tlf.: 71364823

Assessment of human control abilities for a multimodally controlled exoskeleton platform (sub-study 1)

Anker 1

Assessment of human control abilities for a multimodally controlled exoskeleton platform (sub-study 1)

 

Exoskeletons are a new technology that can help people with severe disabilities in arms or legs to move again. An exoskeleton is a kind of mechanical skeleton mounted on the body. A certain group of people have complete disability in the legs, arms and upper body. This group has a great potential for using exoskeletons to regain movement. Paradoxically, these people cannot control exoskeletons with conventional methods, e.g., a joystick due to their disabilities.

 

This experiment concerns the testing of alternative methods for controlling an exoskeleton, e.g., by means of tongue movements as well as muscle and brain signals. Further, we wish to investigate whether a partly automation of the exoskeleton can improve the control.

 

The experiment is divided into five sub-studies, and you can attend one or more sub-studies or a pilot study of theses sub-studies. Currently, we are looking for participants in sub-study 1.

 

Sub-study 1: Consists of 6 experimental sessions, each lasting max. 4 hours 

 

You can participate in the experiment if you are aged 18 to 75 years and speak and understand English.

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or expect to become pregnant during the experimental period, if you use medicine and or drugs that make you drowsy (e.g., motion sickness pills or morphine drugs), if you have a pacemaker, if you have a tendency to get migraine attacks, or if you have allergies towards titanium alloys.

 

For participation in sub-study 1, you will receive 100 DKK per hour. The payment is subject to Danish tax and will be reported to the Danish tax administration as B-income. Please note that you must be in possession of a valid working license if you come from a so-called third country.

 

All experiments are conducted at Aalborg University, Selma Lagerløfs vej 249, 9260 Gistrup.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N- 20220029.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Mostafa Mohammadi, Assistant Professor

Center for Rehabilitation Robotics

Aalborg University

Selma Lagerløfs vej 249

9260 Gistrup

E-mail: mostafa@hst.aau.dk

Phone: 71364823

bottom of page