top of page

Effekten af gentagen påføring af kløestimulationer samt påføring af varme­stimulationer på opfattelse af kløe (delforsøg 3 og 4)

Gentagen applikation af kutane kløestimuli samt effekten af kutant inducerede smertestimuli på non-histaminerg kløeperception

 

Kronisk kløe forekommer ofte som et symptom i mange lidelser, fx psoriasis, og påvirker de ramte personers livskvalitet betydeligt. Der findes ikke effektive behandlingsmetoder, der helt kan fjerne kløen.

 

Formålet med denne forsøgsrække, der udføres hos Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet er at undersøge, om gentagen påføring af kløefremkaldende substanser samt varmepåvirkning kan påvirke opfattelsen af kløe.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte, har modermærker ar eller tatoveringer på dine underarme eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx allergimedicin (antihistamin) eller smertestillende medicin).

 

Forsøget er opdelt i flere delforsøg og du kan deltage i et eller flere af dem. Vi søger nu deltagere til delforsøg 3 og 4.

 

  • Delforsøg 3 består af to forsøgssessioner, der udføres med tre dages mellemrum. Varigheden af hver forsøgssession er ca. 1 time og 10 minutter.

  • Delforsøg 4 består af en forsøgssession, der varer ca. 3. timer.

 

I forsøgene påføres forskellige kløefremkaldende substanser på dine underarme. Endvidere udfører vi følsomhedstests ved hjælp af tryk. Du vil føle let til moderat akut kløe under forsøgene.

 

Du modtager 125 pr. pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20210046.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Adjunkt, Ph.d.

Center for Neuroplasticity and Pain 

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9620 Gistrup

Tlf.: 21397785

E-mail: slv@hst.aau.dk

The effect of repeated application of itch stimulations and application of heat stimulations on the perception of itch (sub-experiment 3 and 4)

Anker 1

Approved protocol title: Repetitive application of pruritogens and effect of a cutaneous-induced pain stimulation on non-histaminergic itch perception

 

Chronic itch is a common symptom in many diseases, e.g. psoriasis, and it is a condition with a profound impact on the quality of life. At present, there are no completely effective methods for treatment of chronic itch.

 

In this series of experiments, researchers from Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University wish to investigate whether repetitive application of itch-provoking substances and heat stimulation can affect the itch perception.

You can participate in the experiment if you are healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

 

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain, have moles, scars or tattoos on your forearms, or if you use medications which may affect the experiment (e.g. anti-allergy medicine (antihistamine) or pain medication).

 

The study is divided into more sub-experiments and you can participate in one or more of them. We are now looking for participants for sub-experiment 3 and 4.

 

  • Sub-experiment 3 consists of two experimental sessions over a period of three days. The duration of each session is approx. 1 hour and 10 minutes.

  • Sub-experiment 4 consists of one session lasting approx. 3 hours.

 

In these experiments, different itch-evoking substances will be applied on your forearms. Further, we will conduct various sensitivity tests by means of pressure. You will feel light to moderate acute itch during the experiments. 

 

You will receive DKK 125 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20210046.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, PhD

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249 

9620 Gistrup

Phone: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page