top of page

Undersøgelse af målbare indikatorer for smertekatastrofering

Godkendt protokol-titel: Undersøgelse af komposit-biomarkører for smertekatastrofering

Smerte er en kompleks, mangesidet og subjektiv oplevelse; og selvom vi kun bruger et enkelt ord, ”smerte”, til at beskrive vores oplevelse, så er der adskillige mekanismer, der bidrager til, at smerte opstår og varer ved. Derfor er der behov for at udvikle værktøjer til at forbedre diagnosticering og behandling af smerter.

Disse værktøjer kan blandt andet bestå af måling af stoffer, eller biomarkører, i blodet; fx små molekyler, der kaldes mikroRNA, og proteiner. Med dette forsøg ønsker forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) ved Aalborg Universitet at undersøge, hvordan psykisk respons på stress og smerte påvirker hjernes impulser og indholdet af mikroRNA og proteiner i blodet. Dette for på sigt at kunne identificere de patienter, der kunne være i særlig risiko for at udvikle eller vedligeholde kroniske smerter samt at kunne behandle kroniske smerter effektivt.


Du kan deltage, hvis du er rask, i alderen 18-80 år og taler og forstår engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, ammer, hvis du har haft et slagtilfælde (det vil sige en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning), hvis du får  behandling for epilepsi, eller hvis du bruger eller har brugt epilepsiapparater, eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx antipsykotika og smertestillende midler samt systemiske eller topiske steroider og antiinflammatoriske lægemidler). 


Du skal deltage i fire forsøgssessioner. Session 1 varer ca. 40 minutter og session 2, 3 og 4 varer hver ca. 10 minutter.


I første forsøgssession skal du udfylde få spørgeskemaer omkring smerter. Dernæst måler vi elektriske impulser fra din hjerne og hjerte, mens du slapper af. Vi injicerer herefter saltvand (enten smertefuldt eller ikke smertefuldt) i en muskel i din hånd. Undervejs i første forsøgssession tager vi en blodprøve (5 ml). I  hver af de efterfølgende forsøgssessioner udtager vi endnu en blodprøve (5 ml pr. session). Du vil føle let til moderat smerte under forsøgene. 


Du modtager 150 kr. pr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Vær venligst  opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.


Forsøget er godkendt af “Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland”, sagsnummer N-20200095.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Silvia Lo Vecchio, Adjukt, Ph.d.
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)
Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 2139 7785
E-mail: slv@hst.aau.dk

Study of measurable indicators of pain disaster

Anker 1

Approved protocol title: Investigating Composite Biomarkers for Pain Catastrophizing

 

Pain is a complex, multidimensional, and subjective experience; and although, we use a single word “pain”, to describe our perception, multiple mechanisms  contribute to the generation and maintenance of pain. To help diagnosing and improving pain management, there is a need for developing tools. These tools  may include measurements of substances, or biomarkers, in the blood; e.g. small molecules called microRNA and proteins. In these experiments, researchers from Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) would like to investigate how the psychological response to stress and pain alters the impulses in the brain and the content of microRNA and proteins in the blood. The future aim is to identify patients at high risk of developing and maintaining chronic pain and to be able to treat chronic pain efficiently.


You can participate if you are healthy, aged 18-80 years, and speak/understand English.
 

You cannot participate if you are, e.g., pregnant or breastfeeding, if you have had a stroke, if you receive therapy for epilepsy, present or previous use of  pileptic devices, or if you use medication which can affect the experiment (e.g. antipsychotics and pain killers as well as systemic or topical steroids and anti-inflammatory drugs).


You are to participate in four experimental sessions. Session 1 lasts approx. 40 minutes, and sessions 2, 3 and 4 each lasts approx. 10 minutes.


In the first session, you are to fill in few questionnaires about pain. Then we will measure electrical impulses from your brain and heart while you relax.  Afterwards, we will inject salt water (either painful or non-painful) in a muscle in your hand. During the first session, we will also take out a blood sample (5 ml). In each of the following sessions we will take out another blood sample (5 ml per session). You will feel a light to moderate pain during the experiments.

 

You will receive DKK 150 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.


The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200095.


If you are interested, please do not hesitate to contact:

Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, Ph.D.
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)
Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 2139 7785
Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page