top of page

Aktivering af plasma-miRNA og proteiner som følge af akut eksperimentel smertepåvirkning

Aktivering af plasma-miRNA og proteiner som følge af akut eksperimentel smertepåvirkning

 

Når mennesket oplever smerte, sker der adskillige ændringer i cellerne i kroppen. Nogle gange forstærkes disse ændringer og smerterne går fra at være akutte til at blive kroniske. De faktorer, der styrer overgangen fra en akut til en kronisk smerte kender vi ikke, men man forestiller sig at smerten kan påføre nogle ændringer i den måde vores gener fungerer (såkaldte epigenetiske ændringer). Det er vigtigt, at få mere viden om de molekylære mekanismer, der ligger til grund for overgangen fra akut til kronisk smerte, således at vi kan identificere de epigenetiske faktorer (også kaldet epigenetiske biomarkører), der er vigtige i en kompleks tilstand som smerte.

 

I de seneste år har forskere opdaget og blevet i stand til at måle tilstedeværelsen af epigenetiske biomarkører i blodet, som kaldes microRNA. MicroRNA formodes at spille en vigtig rolle i den måde, vores smertesystem kontrolleres på. Med dette forsøg ønsker forskere fra forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at undersøge, om en kortvarende kunstig, akut smerte kan give kortvarige men målbare microRNA og proteiner i blodet.

 

Du kan deltage, hvis du er rask og i alderen 18-80 år og taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, ammer, Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, ammer, hvis du har en hudlidelse eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (f.eks. antipsykotika og smertestillende midler samt systemiske eller aktuelle steroider og antiinflammatoriske lægemidler).

 

Du skal deltage i to forsøgssessioner på to på hinanden følgende dage. Session 1 varer ca. 4 timer, session 2 varer ca. 10 minutter.

 

I første forsøgssession får du en indsprøjtning med sterilt saltvand (enten smertefuld eller ikke-smertefuldt) i en muskel i din hånd. Endvidere udtager vi tre blodprøver. I anden session tager vi en blodprøve. Du vil opleve en let til moderat smerte som følge af injektionerne.

 

Du modtager 150 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Vær venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af “Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland”, sagsnummer N- 20200015.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Rocco Giordano, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 22 21 11 90

E-mail: rg@hst.aau.dk

Activation of plasma miRNA and proteins as a result of acute experimental pain

Anker 1

Experiment title: Activation of plasma miRNA and proteins as a result of acute experimental pain

 

When humans experience pain, a number of changes take place in the cells of the body. Sometimes these changes are amplified, and the pain goes from being acute to a chronic state. The factors controlling the transition from acute to chronic pain are unknown, but it is assumed that the pain can apply changes in the way in which our genes work (this is called epigenetic changes). It is important to increase the knowledge of the molecular mechanisms underlying the transition from acute to chronic pain in order to identify the epigenetic factors (also called epigenetic biomarkers) which are important in a complicated condition like pain.

In recent years, researchers have discovered and measured the presence of epigenetic biomarkers in the blood; these are called microRNA. MicroRNA is assumed to play an important role in the way in which our pain system is controlled. In this experiment researchers from the research unit SMI at Aalborg University wish to investigate whether a short-lasting artificial, acute pain can give short-lasting but measurable microRNA and proteins in the blood.

 

You can participate if you are healthy, aged 18-80 years, and speak/understand English.

 

You cannot participate if you are, e.g., pregnant or breastfeeding, if you have a skin disease or if you use medication which can affect the experiment (e.g. antipsychotics and pain killers as well as systemic or topical steroids and anti-inflammatory drugs).

 

You are to participate in two experimental sessions on two consecutive days.

 

Session 1 lasts approx. four hours and session 2 lasts approx. 10 minutes.

In the first session, we will inject either painful or non-painful salt water in a muscle in your hand. Further, we will take out three blood samples. In the second session we will take out one blood sample. You will feel a light to moderate pain following the injection.

 

You will receive DKK 150 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200015.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Rocco Giordano, Ph.D. Student

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

Phone: 22 21 11 90

Email: rg@hst.aau.dk

bottom of page