top of page

EXOTIC – Et tungestyret, intelligent arm-exoskelet til mennesker med tetraplegi

EXOTIC – Et tungestyret, intelligent arm-exoskelet til mennesker med tetraplegi

Exoskeletter er en ny teknologi, der kan hjælpe personer med svær funktionsnedsættelse i f.eks. arme eller ben, til at bevæge sig igen. En speciel gruppe af personer, kendt som tetraplegikere, har komplet funktionsnedsættelse i ben, arme og overkrop. Denne gruppe har et stort potentiale for at anvende exoskeletter til at bevæge sig igen, men paradoksalt har netop denne gruppe af personer ekstra svært ved at styre exoskeletterne, da de ikke har mulighed for at kontrollerer det vha. f.eks. et joystick grundet deres funktionsnedsættelse.

Dette forsøg omhandler test af, og forskning i, et nyligt bygget, tungestyret exoskelet. Tungen er nemlig meget agil og som regel ikke lammet for tetraplegikere og det gør at den er et oplagt styringsinstrument. Derudover har det også den fordel at det er meget diskret, og derfor mindsker det en eventuel stigmatisering af brugere med tetraplegi. Formålet med forsøget er at undersøge hvordan man bedst kan styre et exoskelet ved hjælp af tungen, og om semi-automatisering i denne sammenhæng, kan være behjælpelig.

Forsøget består af fem sessioner, først med tre sessioner efter hinanden, hvorefter der er en fire til fem ugers pause efterfulgt af yderligere to sessioner.

Du kan deltage i forsøget hvis du er rask, mellem 18 og 65 år og kan tale og læse engelsk. Hver session varer maks. fire timer, hvilket vil sige at studiet sammenlagt tager ca. 22 timer i alt.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. du er gravid eller forventer at blive gravid i forsøgsperioden, hvis du har skader i din højre arm, hvis du har pacemaker, eller hvis du har tendens til migræneanfald. Derudover kan du ikke deltage, hvis du fået konstateret allergi over for titanium (meget sjældent).

For deltagelsen modtager du kr. 100 pr. time. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk endvidere venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20190030.

Vi gør venligst opmærksom på, at vi tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at eliminere risikoen for COVID-19 smitte under forsøget.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Mikkel Thøgersen, Ph.d., Postdoc

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D, A1-204,

9220 Aalborg SØ,

e-mail: mt@hst.aau.dk

Tlf.: 26714763

EXOTIC - a tongue-controlled, intelligent arm-exoskeleton for individuals with tetraplegia

Anker 1

EXOTIC - a tongue-controlled, intelligent arm-exoskeleton for individuals with tetraplegia

 

Exoskeletons are a new technology that can help people with severe disabilities in arms or legs to move again. A certain group of people, known as tetraplegics, have complete disability in the legs, arms and upper body. This group has a great potential for using exoskeletons to regain movement, but paradoxically, this particular group of people have difficulties in controlling the exoskeletons. For instance, it is not possible to use e.g. a joystick or similar control inputs, since tetraplegic patients have a paralyzed body.

This experiment concerns the testing of, and research on, a newly built, tongue-controlled exoskeleton. The tongue is very agile and usually not paralyzed for tetraplegics, which makes it an obvious and advantageous steering tool. In addition, it also has the advantage that it is very discreet, and therefore it reduces a possible stigmatization of users with tetraplegia. The purpose of the experiment is to investigate how to best control an exoskeleton using the tongue, and whether semi-automation in this context can help.

 

The experiment consists of five sessions, first three consecutive sessions, after which there is a four to five week break followed by two more sessions.

 

You can participate in the experiment if you are healthy, between 18 and 65 and can speak and read English. Each session lasts a maximum of four hours, which means that the study lasts approximately 22 hours in total.

 

You cannot participate, if you are pregnant or expect to be pregnant within the study period, if you have damages to your right arm, if you have a pacemaker, or if you have a tendency to get migraine attacks. Furthermore, you cannot participate, if you have allergies towards titanium alloys (very uncommon).

 

For participation in this study, you will receive DKK 100 per hour. The payment is subject to Danish tax and will be reported to the Danish tax administration as B-income. Please note that you must be in possession of a valid working license if you come from a so-called third-country

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190030.

Please note that all necessary safety precautions will be taken to eliminate the risk of COVID-19 infection during the experiment.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Mikkel Thøgersen, PhD, Postdoc

SMI

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D, A1-204,

9220 Aalborg SØ,

Email: mt@hst.aau.dk

Phone: 26714763

bottom of page